Για την εγγραφή σου θα χρειαστείς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απολυτηρίου Λυκείου (απλή φωτοτυπία).
  2. Αστυνομική ταυτότητα (απλή φωτοτυπία).
  3. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Για ειδικές περιπτώσεις (απαλλαγή από πρακτική κλπ) δύνανται να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τη Γραμματεία της Σχολής.