Το ΙΕΚ Unicert είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και ως εκ τούτου οι άρρενες σπουδαστές του δύνανται να παραλάβουν, κατόπιν αίτησής τους, πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.