Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Για τη συµµετοχή σας στο διενεργούμενο διαγωνισμό, παρακαλώ διαβάστε και εν συνεχεία αποδεχτείτε τα ακόλουθα:

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

H εταιρεία με την επωνυμία «Unicert Academy ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «Unicert Studies» (εφ’ εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει Ακαδημίας 98-100 106 77, Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενη και στο εξής καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διοργανώνει ένα (1) ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Dear Santa-2020 Unicert Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας».

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Όμιλο Unicert καθώς και οι α΄ και β΄ βαθμού συγγενείς και σύζυγοι αυτών.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23/12/2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10/01/2020 (και ώρα 23.59).

 1. Τρόπος Συμμετοχής:

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(β) Οι εργαζόμενοι της εταιρίας

(γ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος όρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 1. Κλήρωση-Δώρα

Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό διεκδικεί τα δώρα θα ορίζονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στη σελίδα της στο Facebook.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιείται κλήρωση. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών. Για την απόδοση του δώρου, της οποίας (απόδοσης) ο τυχερός θα ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο από τη Διοργανώτρια και ακολούθως θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα στη Διοργανώτρια. Οι νικητές θα ενημερωθούν αναφορικά με την απόδοση του δώρου τους όπως προαναφέρθηκε με κάθε πρόσφορο τρόπο και το όνομά τους θα αναρτηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook.

 1. Παρατηρήσεις
 2. Τα δώρα είναι μεταβιβάσιμα (σε συγγενείς / φίλους) αρκεί να έχουν λάβει συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι ίδιοι.
 3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.00 παρουσία της συμβολαιογράφου κας Αρετής Μωραΐτου (Ανθίμου Γαζή 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105235001, κινητό 6972882288 , Α.Μ. 2666)
 • Οι τυχεροί θα λάβουν την σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει, την οποία έχουν κοινοποιήσει τους διοργανωτές, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματα τους θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο https://unicertiek.gr/ αλλά και σε όποιο άλλο μέσο επιθυμούν οι διοργανωτές.
 1. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον τυχερό ή άρνησης παραλαβής του δώρου, το δώρο μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο της κατάταξης.
 2. Αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην επεξεργασία των δεδομένων του από τον Όμιλο Unicert σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον νομικό πλαίσιο.
 • Το εν λόγω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο Unicert και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες για την διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και για τους σκοπούς του διαγωνισμού, λχ επαλήθευση στοιχείων, αλλά και για μελλοντική τους ενημέρωση σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών και προϊόντων της διοργανώτριας Εταιρείας
 • Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία: UNICERT ACADEMY IKE και έδρα: AΚΑΔΗΜΙΑΣ  98-100 Αθήνα. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το ΙΕΚ UNICERT στο 2103801129 -130 ή στο info@unicertstudies.gr.
 1. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων
 2. Οι όροι είναι ήδη κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κας Αρετής Μωραΐτου (Ανθίμου Γαζή 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105235001, κινητό 6972882288 , Α.Μ. 2666)
 3. Αρμοδιότητα για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό συμφωνείται ότι έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.